Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
 • R-TT Gebruiksvoorwaarden website


Onze websites (de Websites) die een link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden) plaatsen, bieden softwareproducten en online diensten (de Diensten) aan die worden geleverd door R-Tools Technology Inc.(R-TT), een onderneming uit Ontario, onder voorbehoud van je naleving van de hieronder uiteengezette voorwaarden en bepalingen.

Jouw gebruik van een webpagina op de Websites vormt jouw bindende aanvaarding van deze Voorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen die we aanbrengen. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om financieel, juridisch of beleggingsadvies te geven. Als je niet akkoord gaat met een van de onderstaande gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website, inclusief onze geregistreerde gebruikers, wederverkopers en distributeurs van R-TT producten en Diensten.

We hebben het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook een van de volgende acties te ondernemen zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen:

 • Uw toegang tot alle of een deel van onze Services beperken, opschorten of beëindigen, behalve enige Service die wordt geleverd in overeenstemming met de software-EULA voor geregistreerde gebruikers van onze softwareproducten;
 • Alle of een deel van onze Services wijzigen, opschorten of stopzetten, behalve elke Service die wordt geleverd in overeenstemming met de software-EULA voor de geregistreerde gebruikers van onze softwareproducten;
 • Weigeren, negeren, verplaatsen of verwijderen van materiaal dat je om welke reden dan ook naar onze sites verzendt;
 • Inhoud die beschikbaar is op onze sites weigeren, verplaatsen of verwijderen;
 • Deactiveer of verwijder je accounts en alle gerelateerde informatie en bestanden in je account, behalve informatie met betrekking tot bestelde en betaalde softwareproducten en/of diensten;
 • Stel algemene praktijken en limieten vast met betrekking tot het gebruik van onze sites.

Als we registratiegegevens van je vragen, verstrek je ons waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie. Je werkt je registratie onmiddellijk bij om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als we je een wachtwoord verstrekken, mag je dit aan niemand anders bekendmaken. Je mag het wachtwoord van iemand anders niet gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accounts en wachtwoorden. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je wachtwoorden of accounts of enige andere inbreuk op de beveiliging. Je stemt er ook mee in om aan het einde van elke sessie je accounts te verlaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die kan ontstaan ​​als je niet aan deze vereisten voldoet.

De technologie en de software die aan onze sites en de Services ten grondslag liggen, zijn eigendom van R-TT, onze affiliates en onze partners. Je stemt ermee in om geen enkel recht op de technologie of software die ten grondslag ligt aan onze sites of de Services te kopiëren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, reverse-engineeren, een zekerheidsbelang verlenen in of anderszins overdragen. Je stemt ermee in de software die aan onze sites ten grondslag ligt op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te wijzigen of aangepaste versies van dergelijke software te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot onze sites.

Zonder het voorgaande te beperken, ga je ermee akkoord dat je onze sites niet zult gebruiken om een van de volgende acties te ondernemen:

 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van het wettelijke recht van anderen;
 • Elke ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige inhoud publiceren, posten, uploaden, e-mailen, distribueren of verspreiden (gezamenlijk "Verzenden");
 • Bestanden verzenden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer, websites, software of hardware of andere apparatuur van iemand anders kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
 • Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, spam, ongevraagde reclame- of promotiemateriaal of kettingbrieven verzenden;
 • Elk bestand downloaden waarvan je weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet op een dergelijke manier legaal kan worden verkregen;
 • Vervalsen of verwijderen van auteursattributies, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of de bron van software of ander materiaal;
 • Een andere gebruiker beperken of verbieden om een ​​openbare ruimte op onze Website te gebruiken en ervan te genieten;
 • Onze Website verstoren of onderbreken;
 • Kopteksten vervalsen of identificatiegegevens of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die via onze sites wordt verzonden te verhullen of om je aanwezigheid op onze website te manipuleren;
 • Elke actie ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting van onze server/apparatuur oplegt;
 • Meedoen aan illegale activiteiten.

Je stemt ermee in om onze forums, gemeenschappen en/of bericht- of communicatiefaciliteiten (gezamenlijk de "Forums") alleen te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die correct zijn en gerelateerd zijn aan dat specifieke Forum.

Als je een gebruikersnaam kiest die, naar ons eigen goeddunken, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend is of die ons op een andere manier zou kunnen onderwerpen aan openbare minachting of minachting, behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou, om je gebruikersnaam automatisch te wijzigen, je berichten te verwijderen van onze sites, je de toegang tot de website ontzeggen, of een combinatie van deze opties.

Ongeautoriseerde toegang tot onze website is een schending van deze voorwaarden en een schending van de wet. Je stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot onze sites dan via de interface die wordt geleverd door R-TT voor gebruik bij toegang tot onze sites. Je stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot agenten, robots, scripts of spiders, om toegang te krijgen tot, toezicht te houden op of een deel van onze sites te kopiëren, behalve die geautomatiseerde middelen die we vooraf en schriftelijk hebben goedgekeurd.

Het gebruik van onze sites is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot je gebruik van onze sites.

Afwijzing van garanties

JE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. INFORMATIE EN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR R-TT EN DERDEN VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE OF IMPLICIETE DOELSTELLING. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES IN BEPAALDE SOORTEN OVEREENKOMSTEN NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Deze website kan downloadbaar materiaal bevatten dat is ontwikkeld door een derde partij, evenals links naar externe sites. R-TT is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van dergelijk downloadbaar materiaal of externe sites. Je begrijpt dat R-TT niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden of software van welke aard dan ook, of van welke bron dan ook, die beschikbaar zijn om te downloaden via deze website, vrij zullen zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code of defecten die verontreinigende of destructieve eigenschappen vertonen.

Beperking van aansprakelijkheid

R-TT is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door, inclusief maar niet beperkt tot, prestatiefalen, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking van de verzending, computervirussen of lijnstoringen. R-TT is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, inclusief maar niet beperkt tot speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site te gebruiken, zelfs als er sprake is van nalatigheid van R-TT of een geautoriseerde R-TT vertegenwoordiger is op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of beide. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op jou van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaat. De totale aansprakelijkheid van R-TT jegens jou voor alle verliezen, schade en rechtsvorderingen (contractueel, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins) zal niet groter zijn dan het bedrag dat je hebt betaald om toegang te krijgen tot deze site.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om R-TT, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en alle externe leveranciers van informatie of diensten aan de Website te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten , inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Vertrouwelijkheid en privacy

Op alle informatie die we van je verzamelen, zoals registratie- en creditcardgegevens, is ons privacybeleid van toepassing. Klik hier om ons volledige privacybeleid te bekijken.

Copyright melding

Tenzij anders bepaald, is R-TT eigenaar van alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot informatie, materialen, tekst, afbeeldingen, Website-ontwerp en de selectie, assemblage en opstelling daarvan (gezamenlijk de "inhoud"). De inhoud is beschermd door copyright en andere wetten van Canada en andere landen en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gedistribueerd, weergegeven, gewijzigd, gereproduceerd, uitgevoerd, gepubliceerd, gepost of reverse-engineered schriftelijke toestemming van R-TT.

Diversen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten. Als een bepaling van de Voorwaarden als onwettig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen.